Arbetsmiljöplan

Målsättning
Johan Eriksson Bygg & Renovering AB skall verka för en säkrare arbetsmiljö för den egna personalen samt för berörda utomstående sidentreprenörer och allmänhet.

Företagets verksamhetsområde är byggnadsarbeten i allmänhet. Härvid arbetar vi ur arbetsmiljösynpunkt vanligtvis ej med miljöfarliga produkter

Höjdarbeten
Vid arbete från ställning skall ställningen kontrolleras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om ställningar AFS 2004:4 § 15.

Arbete skall utföras på ett betryggande sätt.
Erforderlig avspärrning ordnas.
AFS 2004:4, §15 beaktas.
Tillgång till montageanvisning för aktuell ställning.
Öppningar, hål, brunnar och schakter eller ej bärigt underlag spärras av och märks ut.

Buller
Vid arbete med betongborrningsmaskiner eller vinkelkapar skall hörselskydd bäras.

Heta Arbeten
Där ”Heta Arbeten" utförs har personal gällande utbildning och intyg.

Brand
Samtliga halogenlampor är utbytta mot lågenergilampor. När arbetsplatsen är obemannad lämnas inga batteriladdare igång. Brandsläckare skall finnas på arbetsplatserna. Vid håltagning eller sågning där det föreligger risk för gnistbildning eller hög värmeutveckling skall alltid pumpspruta med vatten finnas till hands samt brandsläckare.

Förbandsmaterial
Förbandsmaterial finns i byggboden. Olycksfall och skador alarmeras via 112.

Tillfällig elbelysning
Belysning planeras, ordnas och underhålls för att förebygga ohälsa och olyckor. Kablar och andra ledningar skall vara upphängda eller lagda så att de skyddas mot åverkan. Byggcentraler skall vara utrustade med jordfelsbrytare.

Tunga lyft
Tunga lyft skall undvikas. Inga tunga lyft genomförs av ensam montör. Då så krävs skall montör begära handräcknings-/lyft hjälp för undvikande av lyftskador.

Lyft av material
Lyftredskap får ej vara skadade. Erforderliga avspärrningar skall utföras före lyft.
Kontroll att last ej överskrider max last för lyftredskap.

Entreprenadmaskiner
Förbjudet att gå under hängande last och inom maskinernas arbetsområde under pågående arbete.

Sprängning
Vid sprängningsarbeten skall sprängplan och sprängjournal vara upprättad och grannar meddelas.
Anmälan skall ske till lokal polismyndighet före sprängning.

Arbetsskydd
Skyddsanordningar skall vara applicerade på alla skärande handverktyg. Då hörselskydd skall bäras skall dessa som sämst vara av typen hörselproppar. Vid arbeten som dammar då det ej är möjligt att stoppa dammet vid källan, skall inandningsskydd bäras.

Samordningsansvarig på arbetsplatsen
Kontaktman för den som har samordningsansvar namnges vid kontraktsskrivande. Samordningsansvarig informerar varje entreprenör om vad som gäller på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas. Samordningsansvarig samordnar skyddsronder. Respektive entreprenör ansvarar för egen personals säkerhet.

Arbetsplatsordning
På arbetsplatsen arbetar vi med krav på rätt kvalitet och god arbetsmiljö. Den uppnås med riktig materialstyrning och rena arbetsplatser med god ordning. Vi förutsätter att var och en håller rent på eget arbetsställe dagligen efter  avslutat moment. Om Samordningsansvarig anser att renhållningen är bristande och utgör en säkerhetsrisk kommer entreprenören debiteras kostnaden för extra genomförd städning.Med renhållning avses att spill, emballage och överblivet material tas bort från arbetsstället och placeras på anvisad plats.Sortering kommer att tillämpas.
Genom att hjälpas åt med detta får vi en bra trivsel, rätt kvalitet och god arbetsmiljö.

Särskilda bestämmelser
Skyddshjälm skall bäras där risk för huvudskador föreligger. Vid svetsning skall heta arbeten beaktas. Varje entreprenör ansvarar för "ordning och reda" beträffande sin arbetsplats. Vid rivning av asbest skall gällande bestämmelser följas. Den som använder farliga ämnen skall anmäla detta till den samordningsansvarige.

Arbetsmiljöplanen som pdf >>